Xóa nội dung sản phẩm dựa trên danh mục

Thêm mã này vào tệp chủ đề con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, chẳng hạn như plugin Đoạn mã. Tránh thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp của chủ đề mẹ của bạn , vì mã này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.functions.php functions.php

Đoạn mã sau sẽ xóa hình ảnh sản phẩm trên các trang sản phẩm đơn lẻ trong danh mục ‘Dụng cụ nấu ăn’:

/**
 * Remove product content based on category
 */
add_action( 'wp', 'remove_product_content' );
function remove_product_content() {
	// If a product in the 'Cookware' category is being viewed…
	if ( is_product() && has_term( 'Cookware', 'product_cat' ) ) {
		//… Remove the images
		remove_action( 'woocommerce_before_single_product_summary', 'woocommerce_show_product_images', 20 );
		// For a full list of what can be removed please see woocommerce-hooks.php
	}
}