Xóa biểu tượng giỏ hàng khỏi tiêu đề Astra cho người dùng khách

Tôi đang sử dụng chủ đề Astra miễn phí và bố cục tiêu đề Astra mặc định. Ngoài ra, tôi đang sử dụng plugin WooCommerce cho cửa hàng. Tôi chọn “WooCommerce” trong Customizer-> Layout-> Header-> Last Item trong danh sách thả xuống Menu . Nó đang hiển thị biểu tượng cái túi ở bên phải menu tiêu đề của tôi.

Bây giờ tôi muốn ẩn biểu tượng này cho người dùng Khách của tôi . Điều này có nghĩa là người dùng đăng xuất sẽ không thấy biểu tượng này ở tiêu đề. Vì vậy, tôi đã sử dụng đoạn mã PHP sau đây và thêm vào functions.php của chủ đề con Astra.

/** 
 * Removing the cart from astra header
 * Only logged in user can see this
 */
add_action( 'after_setup_theme', 'astra_remove_header_cart_icon');
function astra_remove_header_cart_icon() {
	if( is_user_logged_in() )
		return;
	remove_filter( 'astra_get_dynamic_header_content', array( Astra_Woocommerce::get_instance(), 'astra_header_cart' ), 10, 3 );
}

Hàm is_user_logged_in () đang kiểm tra xem người dùng có đăng nhập vào trang web hay không. Nếu người dùng chưa đăng nhập, nó sẽ xóa bộ lọc astra_get_dynamic_header_content và đánh dấu HTML hoàn chỉnh của biểu tượng giỏ hàng khỏi tiêu đề.