#WPVNHELP Làm sao để xóa bỏ cái hộp tác giả ở dưới mỗi bài viết thế các anh :(

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVNHELP
Làm sao để xóa bỏ cái hộp tác giả ở dưới mỗi bài viết thế các anh :frowning:
Nguồn: Redirecting...