#WPVN_Help - Ae biết cách nào để tạo C.O.U.P.O.N nhưng thiết lập để MÃ đó tính theo % / tổng giá trị đ.ơ.n h.à.n.g *Nhưng theo giá gốc chứ không phải giá đang ưu đãi trên website ?!*

#WPVN_Help - Ae biết cách nào để tạo C.O.U.P.O.N nhưng thiết lập để MÃ đó tính theo % / tổng giá trị đ.ơ.n h.à.n.g *Nhưng theo giá gốc chứ không phải giá đang ưu đãi trên website ?!*
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Help