#WPVN_Edu Nếu bạn là tín đồ của Genesis Framework, không nên bỏ qua khoá học miễn phí này 🙂 https://www.studiopress.com/themes/genesis/ https://knowthecode.io/labs/developers-guide-customizing-genesis-overview

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Edu
Nếu bạn là tín đồ của Genesis Framework, không nên bỏ qua khoá học miễn phí này :slightly_smiling_face:
https://www.studiopress.com/themes/genesis/
https://knowthecode.io/labs/developers-guide-customizing-genesis-overview
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/804839993550227/