#WPVN_18th Có thể bạn chưa biết. Hôm qua là sinh nhật 18 tuổi của WordPress 🥰 Các cột mốc quan trọng nhất của WordPress được tổng hợp tại đây:

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_18th
Có thể bạn chưa biết.
Hôm qua là sinh nhật 18 tuổi của WordPress :smiling_face_with_three_hearts:
Các cột mốc quan trọng nhất của WordPress được tổng hợp tại đây:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/785167915517435/