#WPVN_Share # Nếu bạn đang quản trị nhiều website WordPress ngại cài Plugin ẩn Admin Bar thì hãy dùng thử Extenstion Chrome nhé. 👇 > *"Cài 1 lần dùng cả đời"*

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Share

Nếu bạn đang quản trị nhiều website WordPress ngại cài Plugin ẩn Admin Bar thì hãy dùng thử Extenstion Chrome nhé. :point_down:

“Cài 1 lần dùng cả đời”

Nguồn: Redirecting...