#WPVN Help Em đang sử dụng quyền admin. Nhưng sao trong phần plugin mất mục cài mới và sửa plugin chỉ còn phần plugin đã cài đặt. Hix. Cái này khắc phục sao đây ạ :( Giờ không thể cài thêm hay xoá plugin được. Trước đây vẫn dùng bình thường.

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN Help
Em đang sử dụng quyền admin. Nhưng sao trong phần plugin mất mục cài mới và sửa plugin chỉ còn phần plugin đã cài đặt.
Hix. Cái này khắc phục sao đây ạ :frowning: Giờ không thể cài thêm hay xoá plugin được. Trước đây vẫn dùng bình thường.
Nguồn: Redirecting...