WP có plugin nào hỗ trợ tìm kiếm suggestion như GG ko ae? Ví dụ gõ: worpess nó tự hiểu là wordpress

Câu hỏi từ Group FB:
WP có plugin nào hỗ trợ tìm kiếm suggestion như GG ko ae? Ví dụ gõ: worpess nó tự hiểu là wordpress
Nguồn: Redirecting...