Web Speech API (Bật mic ra lệnh bằng giọng nói)

https://wicg.github.io/speech-api/