Tùy chỉnh số lượng sản phẩm theo từng danh mục bài viết

Tùy chỉnh số lượng sản phẩm theo từng danh mục bài viết
0

Bài viết giúp bạn có thể tùy chỉnh lại số lượng bài viết tùy theo nhu cầu của từng danh mục bài viết trong website nhé.
Thay đổi thông số là oke
Ví dụ:
case ‘du-an’:
set_query_var(‘posts_per_page’, 9);
break;
Thì du-an là slug của danh mục,
9: là số bài / 1 danh mục
Chúc các bạn thành công

//Show different post number baseOn category slug
add_action('pre_get_posts', 'diff_post_by_cat');
function diff_post_by_cat() {
  if (is_admin()) return;
  $cat = get_query_var('category_name');
  switch ($cat) {
    case 'video':
      set_query_var('posts_per_page', 9);
      break;
    case 'du-an':
      set_query_var('posts_per_page', 9);
      break; 
  }
}