Tùy chỉnh chất lượng ảnh khi upload lên website

add_filter( 'jpeg_quality', 'custom_jpeg_quality' );
function custom_jpeg_quality( $quality ) { 
   return 100;
}