Tự động chuyển đổi hình ảnh sang PDF

Đây là một nhiệm vụ rất phổ biến mà bạn có thể thực hiện thường xuyên. Bạn có thể muốn chuyển đổi một hình ảnh hoặc nhiều hình ảnh thành PDF.

Cách chuyển đổi một hình ảnh thành PDF :

import os
import img2pdf
with open("output.pdf", "wb") as file:
   file.write(img2pdf.convert([i for i in os.listdir('path to image') if i.endswith(".jpg")]))

Cách chuyển đổi nhiều hình ảnh sang PDF:

from fpdf import FPDF
Pdf = FPDF()

list_of_images = ["wall.jpg", "nature.jpg","cat.jpg"]
for i in list_of_images:
   Pdf.add_page()
   Pdf.image(i,x,y,w,h)
   Pdf.output("result.pdf", "F")

Ở đây chúng tôi đang sử dụng image2pdf thư viện trong Python để chuyển đổi hình ảnh của chúng tôi thành PDF. Chúng tôi cũng có thể chuyển đổi nhiều hình ảnh thành PDF chỉ bằng một vài dòng mã.