Truy vấn xem WooCommerce có được kích hoạt hay không

Nếu bạn đang xây dựng một chủ đề hỗ trợ nhưng không yêu cầu WooCommerce, bạn có thể muốn gói chức năng WooCommerce (nghĩ đến liên kết giỏ hàng, v.v.) bên trong một truy vấn có điều kiện. Theo cách đó, nếu WooCommerce không được kích hoạt, chức năng sẽ bị bỏ qua thay vì tạo ra các lỗi nghiêm trọng.

/**
 * Check if WooCommerce is activated
 */
if ( ! function_exists( 'is_woocommerce_activated' ) ) {
	function is_woocommerce_activated() {
		if ( class_exists( 'woocommerce' ) ) { return true; } else { return false; }
	}
}