Tổng hợp tất cả các biểu mẫu trong ngành Thiết Kế Website

Tổng hợp tất cả các biểu mẫu trong ngành Thiết Kế Website
0

Bài viết này giúp bạn tìm kiếm nhanh các biểu mẫu trong lĩnh vực thiết kế Website

Tên miền

BM08-Hop-dong-cung-cap-TEN-MIEN-QUOC-TE.doc

BM10-Hop-dong-cung-cap-TEN-MIEN-VIET-NAM.doc

BM11-Hop-dong-gia-han-TEN-MIEN-VIET-NAM.doc

Ban-khai-CAP-NHAT-thong-tin-TEN-MIEN-VIET-NAM-doi-voi-ca-nhan.docx

Ban-khai-CAP-NHAT-thong-tin-TEN-MIEN-VIET-NAM-doi-voi-cong-ty.docx

Ban-khai-dang-ky-TEN-MIEN-VIET-NAM-doi-voi-ca-nhan.doc

Ban-khai-dang-ky-TEN-MIEN-VIET-NAM-doi-voi-cong-ty.docx

Ban-cam-ket-va-giai-trinh-ve-dang-ky-ten-mien-GOV-VN.doc

Ban-giai-trinh-bo-sung-dang-ky-ten-mien-NAME-VN.doc

Ban-khai-chuyen-doi-nha-dang-ky-ten-mien.doc

Don-de-nghi-thay-doi-THONG-TIN-TEN-CHU-THE-ten-mien-Ca-nhan.docx

Don-de-nghi-thay-doi-THONG-TIN-TEN-CHU-THE-ten-mien-To-chuc.docx

Don-de-nghi–thay-doi-TEN-CHU-THE-ten-mien.doc

Don-de-nghi-hoan-tra-ten-mien-danh-cho-CA-NHAN.docx

Don-de-nghi-hoan-tra-ten-mien-danh-cho-TO-CHUC.docx

Don-de-nghi-thay-doi-thong-tin-dang-ky-ten-mien.doc

Mau-Cong-van-de-nghi-hieu-chinh-thong-tin-ten-mien-quoc-te-Ca-nhan.doc

Mau-Cong-van-de-nghi-hieu-chinh-thong-tin-ten-mien-quoc-te-To-Chuc.doc

Mau-ban-cam-ket-dang-ky-ten-mien-VN-2020.docx

Chuyển nhượng tên miền

BM-QT-01-Application-form-to-request-and-accept-the-transfer-of-the-ownership-of-a-.VN-domain-assinged-without-auction.docx

BM-QT-02-Form-of-domain-name-registration-information-of-transferee.docx

BM-QT-03-Form-of-confirmation-of-transfer-information.docx

Ban-cam-ket-ve-hoan-thanh-nghia-vu-nop-thue-chuyen-nhuong-QSDTM-internet-la-nuoc-ngoai.docx

Ban-cam-ket-ve-nghia-vu-nop-thue-chuyen-nhuong-QSDTM-internet-cua-ben-chuyen-nhuong.docx

Ban-khai-thong-tin-dang-ky-su-dung-ten-mien-Internet-cua-ben-nhan-chuyen-nhuong-CN.docx

Ban-khai-thong-tin-dang-ky-su-dung-ten-mien-Internet-cua-ben-nhan-chuyen-nhuong-TC.docx

Van-ban-chap-thuan-ho-so-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-ten-mien-internet.docx

Van-ban-de-nghi-chuyen-nhuong-va-nhan-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-ten-mien-Internet-CN-CN.docx

Van-ban-de-nghi-chuyen-nhuong-va-nhan-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-ten-mien-Internet-CN-TC.docx

Van-ban-de-nghi-chuyen-nhuong-va-nhan-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-ten-mien-Internet-TC-CN.docx

Van-ban-de-nghi-chuyen-nhuong-va-nhan-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-ten-mien-Internet-TC-TC.docx

Van-ban-de-nghi-rut-ho-so-chuyen-nhuong-va-nhan-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-ten-mien-Internet.docx

Van-ban-tu-choi-ho-so-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-ten-mien-internet.docx

Sàn tên miền

Hop-dong-chuyen-nhuong-ten-mien.docx

Hop-dong-giao-dich-chuyen-nhuong-ten-mien.doc

Hosting

BM5-Hop-dong-cung-cap-Hosting.doc

BM6-Hop-dong-gia-han-Hosting.doc

Hop-dong-All-in-One.doc

Email

BM18-Hop-dong-cung-cap-Email.doc

BM19-Hop-dong-gia-han-Email.doc

Website

BM16-Hop-dong-cung-cap-Website.doc

BM17-Hop-dong-gia-han-Website.doc

Cloud VPS

BM12-Hop-dong-cung-cap-Cloud-VPS.doc

BM14-Hop-dong-gia-han-Cloud-VPS.doc

BM15-Hop-dong-quan-tri-Cloud-VPS.doc

SSL

BMSSL-Thong-tin-DK-chung-chi-so-SSL.doc

Hop-dong-cung-cap-chung-chi-so-SSL.doc

Hop-dong-gia-han-chung-chi-so-SSL.doc

Văn bản pháp lý, Quy định

052011TT-BTTTT.doc

Chinh-sach-bao-mat-thong-tin.pdf

Chinh-sach-bao-mat.pdf

Chinh-sach-doi-tra-hang.pdf

Chinh-sach-giao-nhan.pdf

Nghi-dinh-152020ND-CP.pdf

Quy-dinh-su-dung-dich-vu.PDF

Quy-dinh-su-dung-ten-mien.pdf

SLA.pdf

Thong-tu-so-05-2011-cua-Bo-TTTT.doc

Thong-tu-lien-tich-so-14-2016-TTLT-BTTTT-BKHCN.pdf

Thong-tu-06-2019.pdf

Thong-tu-so-16-2016-TT-BTTTT-28062016.pdf

Thong-tu-so-208-2016-cua-Bo-Tai-chinh.pdf

Xu-ly-trang-chap-ten-mien.PDF