Tổng hợp danh sách Đơn vị hành chính tại Việt Nam (Excel) cập nhật liên tục

https://www.gso.gov.vn/phuong-phap-thong-ke/danh-muc/don-vi-hanh-chinh/