Tổng hợp các bài hướng dẫn Polylang

Wordpress Polylang language dropdown switcher with flags only in widget

function custom_polylang_langswitcher() {
  $output = '';
  if ( function_exists( 'pll_the_languages' ) ) {
    $args  = [
      'show_flags' => 1,
      'show_names' => 0,
      'echo'    => 0,
      'dropdown'  => 1,
    ];
    $output = '<ul class="polylang_langswitcher">'.pll_the_languages( $args ). '</ul>';
  }

  return $output;
}

add_shortcode( 'polylang', 'custom_polylang_langswitcher' );

CSS Polylang Flags/Names Inline

.polylang-flags {
 list-style-type: none;
 margin: 0;
 padding: 0;
}
.polylang-flags li {
  display: inline;  
}
1 Like

Hướng dẫn thay đổi ảnh cờ đại diện trong Polylang

Bạn có thể sử dụng các tệp PNG, JPG hoặc thậm chí SVG. Vd: en_US.png

Tải các tệp này lên thư mục /wp-content/polylang/danh sách file hoặc /themes/ten-theme/polylang/danh sách file

image

Sau đó bạn vào Ngôn ngữ> Cài đặt . Nhấp vào cài đặt “sửa đổi URL” và sau đó nhấp vào Lưu thay đổi

1 Like