Tôi cài đặt Interactive longform Articles tạo post longform, nhưng sao post không hiên thi lên trang Home, nhờ các bạn ai sử dung plug-in này chỉ giúp! tks😀

Tôi cài đặt Interactive longform Articles tạo post longform, nhưng sao post không hiên thi lên trang Home, nhờ các bạn ai sử dung plug-in này chỉ giúp! tks😀
0

Câu hỏi từ Group FB:
Tôi cài đặt Interactive longform Articles tạo post longform, nhưng sao post không hiên thi lên trang Home, nhờ các bạn ai sử dung plug-in này chỉ giúp! tks​:grinning:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/771141080253452/