[TIP #6] - CHUỖI BÀI HƯỚNG DẪN LINUX TRÊN VPS

[TIP #6] - CHUỖI BÀI HƯỚNG DẪN LINUX TRÊN VPS
0

Xác định IP và ứng dụng ngốn nhiều băng thông nhất

Muốn xác định IP hoặc ứng dụng ngốn nhiều băng thông nhất, sử dụng lệnh

$ nethogs


Khi nethogs đang chạy, bấm:
– s: sắp xếp theo traffic gửi đi (SENT)
– r: sắp xếp theo traffic nhận vào (RECEIVE)