[TIP #4] - CHUỖI BÀI HƯỚNG DẪN LINUX TRÊN VPS

[TIP #4] - CHUỖI BÀI HƯỚNG DẪN LINUX TRÊN VPS
0

Xác định tiến trình đang đọc/ghi ổ cứng nhiều nhất

Để xác định tiến trình (Process/Thread) đang đọc ghi ổ cứng nhiều nhất, sử dụng lệnh:

iotop


Kết qủa:
– TID: Process/Thread ID
– DISK READ: Tốc độ đọc ổ cứng
– DISK WRITE: Tốc độ ghi ổ cứng
– COMMAND: Lệnh sử dụng