[TIP #3] - CHUỖI BÀI HƯỚNG DẪN LINUX TRÊN VPS

[TIP #3] - CHUỖI BÀI HƯỚNG DẪN LINUX TRÊN VPS
0

Liệt kê danh sách Process sử dụng nhiều RAM nhất bằng top/htop

Ngoài cách sử dụng lệnh ps ở TIP #2, có thể dùng lệnh top/htop như sau
– Chạy lệnh top/htop
– Bấm tổ hợp phím Shift + M (nghĩ trong đầu là Sort Memory cho dễ nhớ)
– Cột RES chính là lượng RAM mà process đang dùng. Cách này tiện hơn ps là RAM được thống kê bằng MB, đỡ mắc công nhẩm.