Tiếng việt trong CSV

Sử dụng:

encoding="utf-8-sig"

thay vì

encoding='utf-8'