Theme Flatsome: Hướng dẫn tạo tách mục Review của sản phẩm thành Shortcode

Sau một thời gian mày mò và tìm hiểu, hôm nay Liêm sẽ chia sẽ các bạn cách tách tab review trong theme flatsome ra thành 1 tab riêng bằng shortcode. Điều này sẽ giúp bạn tăng tính chuyên nghiệp và trải nghiệm người dùng của trang web của mình.

Bước 1: Xóa tab đánh giá trong trang sản phẩm

Đầu tiên, để có thể khởi tạo shortcode đánh giá cho theme flatsome thì chúng ta phải xóa đi phiên bản cũ của nó, bằng code dưới dây, chèn vào file functions.php nhé:

add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_remove_product_tabs', 98 );
function woo_remove_product_tabs( $tabs ) {
unset( $tabs['reviews'] ); // Bỏ tab đánh giá
return $tabs;
}

Bước 2: Tạo Shortcode

Sau khi xóa tab đánh giá, chúng ta sẽ khởi tạo shortcode để tách tab reviews thành một tab riêng trong theme Flatsome. Các bạn chèn đoạn code dưới đây vào file functions.php nhé:

/**
 * Shortcode Review by <a href="https://liemmkt.com/">Liemmkt</a>.com
 */
function liemmkt_reviews_shortcode() {
  ob_start();
  global $product;

  if ( ! $product ) {
    return;
  }

  $args = array(
    'post_id' => $product->get_id(),
  );

  $comments = get_comments( $args );

  if ( $comments ) :
  ?>

    <div id="reviews">
      <div id="comments">
        <ol class="commentlist">
          <?php
          wp_list_comments( apply_filters( 'woocommerce_product_review_list_args', array( 'callback' => 'woocommerce_comments' ) ), $comments );
          ?>
        </ol>
      </div>

      <?php
      if ( get_comment_pages_count( $comments ) > 1 && get_option( 'page_comments' ) ) :
        echo '<nav class="woocommerce-pagination">';
        paginate_comments_links(
          array(
            'prev_text' => '&larr;',
            'next_text' => '&rarr;',
            'type'   => 'list',
          )
        );
        echo '</nav>';
      endif;
      ?>
    </div>

  <?php
  else :
    echo '<p class="woocommerce-noreviews">' . esc_html__( 'There are no reviews yet.', 'woocommerce' ) . '</p>';
  endif;

  $req = get_option( 'require_name_email' );
  $aria_req = ( $req ? " aria-required='true'" : '' );

  ?>

  <div class="col large-12">
    <div id="review_form_wrapper">
      <div id="review_form">
        <?php
        $commenter = wp_get_current_commenter();
        $comment_form = array(
          /* translators: %s is product title */
          'title_reply'     => have_comments() ? esc_html__( 'Add a review', 'woocommerce' ) : sprintf( esc_html__( 'Be the first to review &ldquo;%s&rdquo;', 'woocommerce' ), get_the_title() ),
          'title_reply_to'    => esc_html__( 'Leave a Reply to %s', 'woocommerce' ),
          'title_reply_before'  => '<span id="reply-title" class="comment-reply-title">',
          'title_reply_after'  => '</span>',
          'fields'        => array(
            'author' => '<p class="comment-form-author">' . '<input id="author" name="author" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author'] ) . '" size="30"' . $aria_req . ' placeholder="' . esc_attr__( 'Họ và tên *', 'woocommerce' ) . '" /></p>',
            'email' => '<p class="comment-form-email">' . '<input id="email" name="email" type="email" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_email'] ) . '" size="30"' . $aria_req . ' placeholder="' . esc_attr__( 'Email *', 'woocommerce' ) . '" /></p>',
          ),

          'label_submit'     => esc_html__( 'Submit', 'woocommerce' ),
          'logged_in_as'     => '',
          'comment_field'    => '',
        );

        $account_page_url = wc_get_page_permalink( 'myaccount' );
        if ( $account_page_url ) {
          /* translators: %s opening and closing link tags respectively */
          $comment_form['must_log_in'] = '<p class="must-log-in">' . sprintf( esc_html__( 'You must be %1$slogged in%2$s to post a review.', 'woocommerce' ), '<a href="' . esc_url( $account_page_url ) . '">', '</a>' ) . '</p>';
        }

        if ( get_option( 'woocommerce_enable_review_rating' ) === 'yes' && wc_review_ratings_enabled() ) {
          $comment_form['comment_field'] = '<div class="comment-form-rating"><label for="rating">' . esc_html__( 'Your rating', 'woocommerce' ) . '</label><select name="rating" id="rating" required>
                <option value="5">' . esc_html__( 'Perfect', 'woocommerce' ) . '</option>
                <option value="4">' . esc_html__( 'Good', 'woocommerce' ) . '</option>
                <option value="3">' . esc_html__( 'Average', 'woocommerce' ) . '</option>
                <option value="2">' . esc_html__( 'Not that bad', 'woocommerce' ) . '</option>
                <option value="1">' . esc_html__( 'Very poor', 'woocommerce' ) . '</option>
              </select></div>';
        }
        $comment_form['comment_field'] .= '<p class="comment-form-comment"><textarea id="comment" name="comment" placeholder="' . esc_attr__( 'Đánh giá của bạn *', 'woocommerce' ) . '" cols="45" rows="8" required></textarea></p>';
        comment_form( apply_filters( 'woocommerce_product_review_comment_form_args', $comment_form ) );
        ?>
      </div>
    </div>
  </div>
  <?php
  return ob_get_clean();
}

add_shortcode( 'liemmkt_reviews', 'liemmkt_reviews_shortcode' );

Sau khi chèn xong, các bạn chỉ việc gọi shortcode [liemmkt_reviews] là sẽ hiện ra ngay trường đánh giá tại nơi bạn muốn hiển thị nhé.

Kết quả

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ đạt được kết quả như ảnh sau.


Bằng cách sử dụng cách tách tab reviews thành một tab riêng bằng shortcode trong theme Flatsome, bạn có thể tùy chỉnh và kiểm soát tốt hơn nội dung hiển thị trên trang web của mình. Điều này giúp tăng tính chuyên nghiệp và thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Liêm hy vọng hướng dẫn tách tab review của Flatsome thành shortcode sẽ giúp bạn tách tab reviews thành một tab riêng trong theme Flatsome một cách dễ dàng và hiệu quả.
Nguồn: Theme Flatsome: Hướng dẫn tạo tách mục Review của sản phẩm thành Shortcode | Liêm MKT