Thêm Văn bản Tùy chỉnh sau Giá Sản phẩm

Giá trị được in trên cửa hàng, danh mục và trang sản phẩm đơn lẻ thông qua hàm get_price_html () . get_price_html () là một phương thức của lớp WC_Product_Variable . Trong phương pháp này có một bộ lọc “woocommerce_get_price_html” . Bạn có thể tùy chỉnh cấu trúc giá hiện tại với bộ lọc này theo yêu cầu của bạn.

Trong hướng dẫn này, tôi sử dụng bộ lọc woocommerce_get_price_html này và thêm văn bản tùy chỉnh sau giá trị giá sản phẩm. Đây là đoạn mã PHP của bạn.

/**
 * Adds Custom Text after Product Price
 *
 * @copyright 2019 PaulChinmoy.com
 * @author Paul Chinmoy
 */
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'paulc_add_text_after_price' );
function paulc_add_text_after_price( $price ) {
	$price .= ' ' . __('per Unit', 'woocommerce' ) . '';
    return $price;
}

You will add the above PHP snippet in your functions.php file or your custom helper PHP file.