Thêm thông tin vào woo


Mọi người ơi cho em hỏi. làm sao để add tất cả thông tin này vào đơn hàng trong woo ở dashboard anh nhỉ

dashboard cụ thể xuất hiện ở nơi nào.