Thêm thẻ H1 vào Logo trang web trên Trang chủ của Astra theme

Bạn muốn thêm thẻ H1 vào logo trang web trong chủ đề Astra vì lý do SEO? Trong khi các trang bên trong có tiêu đề trang dưới dạng thẻ H1, bạn có thể chỉ muốn bọc logo bằng thẻ H1 cho trang chủ khi sử dụng chủ đề Astra. Điều này có thể đạt được thông qua mã tùy chỉnh.

Đoạn mã: Thêm thẻ H1 vào Biểu trưng Trang chủ

Trong Bảng điều khiển WordPress, đi tới Appearance> Theme Editor và mở tệp functions.php của chủ đề con Astra của bạn. Sau đó thêm đoạn mã sau vào cuối. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng plugin đoạn mã để thêm mã tùy chỉnh.

add_filter( 'astra_logo', 'wpd_astra_logo_wrap_h1' );
function wpd_astra_logo_wrap_h1( $html ) {
if( has_custom_logo() && ( is_home() || is_front_page() ) ) {
$html = str_replace( '<span ', '<h1 ', $html );
$html = str_replace( '</span>', '</h1>', $html );
}
return $html;
}