Thêm kiểu bootstrap 4.4 vào biểu mẫu thanh toán và vận chuyển thanh toán Woocommerce

/**
 * Edit checkout form inputs
 * source: https://gist.github.com/nickkuijpers/5d07ecf9b0a0678b4f4c
 */
add_filter('woocommerce_checkout_fields', 'addBootstrapToCheckoutFields' );
/**
 * @param $fields
 * @return mixed
 */
function addBootstrapToCheckoutFields($fields) {
  foreach ($fields as &$fieldset) {
    foreach ($fieldset as &$field) {
      // if you want to add the form-group class around the label and the input
      $field['class'][] = 'form-group';

      // add form-control to the actual input
      $field['input_class'][] = 'form-control';
    }
  }
  return $fields;
}