Thêm .html vào Page / Trang Wordpress không dùng plugins

add_action('init', 'html_page_permalink', -1);
register_activation_hook(__FILE__, 'cvf_active');
register_deactivation_hook(__FILE__, 'cvf_deactive');


function html_page_permalink() {
  
  global $wp_rewrite;
  
  if ( !strpos($wp_rewrite->get_page_permastruct(), '.html')){
    $wp_rewrite->page_structure = $wp_rewrite->page_structure . '.html';
  }
  
}
add_filter('user_trailingslashit', 'no_page_slash',66,2);
function no_page_slash($string, $type){
  
  global $wp_rewrite;
  
  if ($wp_rewrite->using_permalinks() && $wp_rewrite->use_trailing_slashes==true && $type == 'page'){
    return untrailingslashit($string);
  } else {
    return $string;
  }
  
}

function cvf_active() {

  global $wp_rewrite;
  
  if ( !strpos($wp_rewrite->get_page_permastruct(), '.html')){
    $wp_rewrite->page_structure = $wp_rewrite->page_structure . '.html';
  }
  $wp_rewrite->flush_rules();
  
}

function cvf_deactive() {

  global $wp_rewrite;
  
  $wp_rewrite->page_structure = str_replace(".html","",$wp_rewrite->page_structure);
  $wp_rewrite->flush_rules();
  
}

Copy đoạn mã trên thêm vào cuối cùng của file Functions.php trong theme wordpress thì sẽ giúp tại .html cho Trang / Pages nhé!

3 Likes

Thêm để làm gì vậy đại ca

Nhiều khi tùy biến thì sẽ cần thôi.

Đoạn code này có tác dụng không ? khi mà mình đã dùng đoạn code để xóa category , hay đoạn code xóa /product/ . Vì mình làm nhiều lần rồi mà không được , nên hỏi lại không thì lại mất công ngồi vọc . Tks chủ thớt đã post cho anh em.

Cài này chỉ thêm vào page posttype thôi bạn nhé. Còn muốn thêm html vào category thì phai custom trong .htaccess

Thường thì để cho đẹp link thôi :))