Thêm hỗ trợ cho Tùy chọn thanh bên đơn giản của Genesis vào kho lưu trữ thuật ngữ Phân loại tùy chỉnh

Các trường mới để chọn (các) thanh bên tùy chỉnh được tạo qua Genesis Simple Sidebars có thể được thực hiện để xuất hiện trên các biểu mẫu chỉnh sửa thuật ngữ phân loại tùy chỉnh trong phần phụ trợ WordPress bằng cách thêm mã này vào các function của chủ đề con.php:

add_action( "{$tax}_edit_form", 'ss_term_sidebar', 9, 2 );

trong đó {tax} là id (tên nội bộ) của phân loại tùy chỉnh.

Bán tại.:

add_action( "class_type_edit_form", 'ss_term_sidebar', 9, 2 );