Thêm bài viết liên quan cho flatsome

Thêm code bên dưới vào file functions.php trong child-theme. Có 2 trường hợp xảy ra.

TH1: Đối với trường hợp dùng tag làm tiêu chí tìm kiếm bài viết liên quan.


/*
 * Related post by tag
*/
function flatsome_related_post_by_tag() {
  global $post;
  $tags = wp_get_post_tags($post->ID);
  if ($tags){
    $output = '<div class="related-post-box">';
    $first_tag = $tags[0]->term_id;
     
    $args=array(
      'tag__in' => array($first_tag),
      'post__not_in' => array($post->ID),
      'posts_per_page'=>6,
      'ignore_sticky_posts'=>1
    );
    $my_query = new wp_query($args);
     
    if( $my_query->have_posts() ):
      $output .= '<h3 class="related-title-box">Related Post</h3><ul class="row related-post">';
      while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post();
      $output .= 
        '<li class="col large-4">
                <a href="'.get_the_permalink().'" title="'.get_the_title().'">
                  <div class="feature">
                    <div class="image" style="background-image:url('. get_the_post_thumbnail_url() .');"></div>
                  </div>              
                </a>
                <div class="related-title"><a href="'.get_the_permalink().'" title="'.get_the_title().'">'.get_the_title().'</a></div>
              </li>';
      endwhile;
      $output .= '</ul>';
    endif; wp_reset_query();
    $output .= '</div>';
    return $output;
  }
  else return;
}
add_shortcode('flatsome_related_post', 'flatsome_related_post_by_tag');

TH2: Đối với trường hợp dùng category làm tiêu chí tìm kiếm bài viết liên quan.


function flatsome_related_post_by_category() {
  $output = '';
  if (is_single()) {
   global $post;
   $categories = get_the_category($post->ID);
   if ($categories) {
    $category_ids = array();
    foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
    $args=array(
     'category__in' => $category_ids,
     'post__not_in' => array($post->ID),
     'posts_per_page'=>6,
     'ignore_sticky_posts'=>1
    );
     
    $my_query = new wp_query( $args );
    if( $my_query->have_posts() ):
      $output .= '<div class="related-post-box">';
        $output .= '<h3 class="related-title-box">related Post</h3><div class="row related-post">';
          while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post();
          $output .= 
            '<div class="col large-4">
              <a href="'.get_the_permalink().'" title="'.get_the_title().'">
                <div class="feature">
                  <div class="image" style="background-image:url('. get_the_post_thumbnail_url() .');"></div>
                </div>              
              </a>
              <div class="related-title"><a href="'.get_the_permalink().'" title="'.get_the_title().'">'.get_the_title().'</a></div>
            </div>';
          endwhile;
        $output .= '</div>';
      $output .= '</div>';
    endif;  //End if.
   wp_reset_query();
  }
  return $output;
 }
}
add_shortcode('flatsome_related_post','flatsome_related_post_by_category');

Sau đó thêm code css vào trong file style.css


/*Related Post*/
.feature {
  position: relative;
  overflow: hidden;
}
.feature::before {
  content: "";
  display: block;
  padding-top: 56.25%;
}
.feature .image{
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  bottom: 0;
  right: 0;
  margin: auto;
  background-size: cover;
  background-position: center;
}
ul.row.related-post li {
  list-style: none;
}
.related-title {
  line-height: 1.3 !important;
  margin-top: 10px !important;
}

Hiện tại, chúng ta có 1 shortcode là [flatsome_related_post ] . Chúng ta sẽ vào Flatsome –> Theme Option –> Blog –> Blog Single Post, chúng ta kéo xuống dưới cùng, tới phần HTML after blog posts. Chúng ta chèn shortcode vào đó rồi lưu lại là xong.