Thay thế menu “Starter Pro” mặc định bằng tên trang web của bạn tại Trang tổng quan

Có một móc bộ lọc “starter_admin_menu” cho menu quản trị. Bạn chỉ cần thả đoạn mã sau vào tệp custom-starter / custom-functions.php của mình và thấy điều kỳ diệu.

Đoạn trích

//* Change Default Menu with Site Name
add_filter( 'starter_admin_menu', 'gd_admin_menu' );
function gd_admin_menu( $menu ) {
  return __( 'Genesis Developer', 'starter' );
}
Nó đó!