Thay đổi văn bản 'Bạn cũng có thể thích' trên các trang WooCommerce

Bạn có muốn thay đổi dòng tiêu đề “Bạn cũng có thể thích” trên các trang WooCommerce không? Bạn có thể dễ dàng thêm dòng tiêu đề tùy chỉnh thay cho tiêu đề “Bạn cũng có thể thích” hiển thị phía trên phần lưới sản phẩm WooCommerce ở phần dưới cùng.

Xem trước: Tiêu đề phía trên lưới sản phẩm

Đoạn mã PHP: Thay đổi văn bản tiêu đề mặc định

Trong Bảng điều khiển WordPress, đi tới Giao diện> Trình chỉnh sửa chủ đề và mở tệp functions.php của chủ đề con của bạn. Sau đó thêm đoạn mã sau vào cuối. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng plugin đoạn mã để thêm mã tùy chỉnh.

add_filter( 'gettext', 'wpd_change_up_sell_heading', 10, 3 );
function wpd_change_up_sell_heading( $translation_text, $text, $domain ) {
	if( $domain == 'woocommerce' && is_singular( 'product' ) ) {
		switch ( $translation_text ) {
			case 'You may also like…' : 
				$translation_text = 'ENTER YOUR HEADING'; // You will enter your custom text here
				break;
		}
	}
	return $translation_text;
}