Thay đổi số lượng sản phẩm được hiển thị trên mỗi trang

Thêm mã vào tệp chủ đề con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, chẳng hạn như plugin Đoạn mã. Tránh thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp chủ đề mẹ của bạn vì mã này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.functions.php functions.php

Sử dụng mã sau để thay đổi số lượng sản phẩm WooCommerce được hiển thị trên mỗi trang.

Điều này yêu cầu bạn hiển thị trang cửa hàng của mình, bạn có thể tìm thấy trang này trong chế độ xem tùy biến trong WooCommerce> Danh mục sản phẩm được đặt thành “Hiển thị sản phẩm”

/**
 * Change number of products that are displayed per page (shop page)
 */
add_filter( 'loop_shop_per_page', 'new_loop_shop_per_page', 20 );

function new_loop_shop_per_page( $cols ) {
  // $cols contains the current number of products per page based on the value stored on Options –> Reading
  // Return the number of products you wanna show per page.
  $cols = 9;
  return $cols;
}