Thay đổi giao diện Admin WordPress 5.3 về giao diện cũ

Bước 1: Chèn vào functions.php của theme bạn đang sử dụng

function ui_admin_style_old () {
	wp_enqueue_style( 'admin-styles', get_stylesheet_directory_uri().'/admin.min.css',array());
}
add_action('admin_enqueue_scripts', 'ui_admin_style_old');

Bước 2: Upload admin.min.css vào thư mục cùng cấp file functions.php

Chúc bạn thành công.

1 Like