Tạo widget đè lại widget cũ trong child theme trên flatsome

Đây là code mẫu:

function my_flatsome_widgets_init() {
 remove_action( 'widgets_init', 'flatsome_widgets_init' );
 
 $title_before = ";
 $title_class = ";
 $title_after = '';

 register_sidebar( array(
 'name'     => __( 'Footer 2', 'flatsome' ),
 'id'      => 'sidebar-footer-2',
 'before_widget' => '',
 'after_widget' => '',
 'before_title' => '',
 'after_title'  => '',
 ) );
}
add_action( 'widgets_init', 'my_flatsome_widgets_init', 0);

Đầu tiên, cần remove action cũ của main theme. Sau đó thêm action cho child theme, lưu ý thứ tự số ở cuối cùng (ở đây là số 0 )