Tải xuống video YouTube tự động

Đây là một tập lệnh tự động dễ dàng để tải xuống video YouTube. Chỉ cần sử dụng mã bên dưới để tải xuống bất kỳ video nào mà không cần bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào.

import pytube

link = input('Youtube Video URL')
video_download = pytube.Youtube(link)
video_download.streams.first().download()
print('Video Downloaded', link)

Thư viện pytube là một thư viện rất dễ dàng và đơn giản mà bạn có thể sử dụng để tải video YouTube về máy tính cục bộ của mình. Tất cả những gì bạn cần làm là nhập liên kết tới video và sau đó download() phương pháp này sẽ tải xuống máy tính của bạn.

Mình hay sử dụng trang web Youtube shorts downloader này để tải video YT. https://tubeshortsdownloader.com/vn/