Search Console cảnh báo & xin kinh nghiệm khắc phục

Chào các bác. Cho em hỏi.
Em bị Search Console cảnh báo các vấn đề trên.

2 cái trường AggregateRating & Review em ko nói vì em đã tắt tính năng bình luận đi rồi

Còn trường Brand thì em có tạo 2 loại: thẻ tag & thuộc tính nhãn hiệu cho từng sản phẩm rồi
Cho em hỏi có đoạn code nào cho nó hiểu là brand chính là là thẻ tag hay thuộc tính /thuong-hieu/ mà em add vào ko

Thường google nó nhận slug mặc định.
Bạn có thể off các cảnh báo bằng đoạn mã sau:

/**
 * Remove the generated product schema markup from Product Category and Shop pages.
 */
function wc_remove_product_schema_product_archive() {
	remove_action( 'woocommerce_shop_loop', array( WC()->structured_data, 'generate_product_data' ), 10, 0 );
}
add_action( 'woocommerce_init', 'wc_remove_product_schema_product_archive' );

Chúc vui :sunny:

1 Like

ko giải quyết đc hả bác!
cái này có bị vấn đề gì về SEO ko

Theo như thông tin hiện tại không ảnh hưởng gì nhé :slight_smile: