Save image from url

Để lưu một hình ảnh từ một URL trong Python, bạn có thể sử dụng thư viện requests và thư viện Pillow (PIL). Dưới đây là một ví dụ về cách thực hiện điều đó:

import requests
from PIL import Image

def save_image_from_url(url, file_path):
  response = requests.get(url, stream=True)
  if response.status_code == 200:
    with open(file_path, 'wb') as file:
      file.write(response.content)
      print("Đã lưu hình ảnh thành công!")
  else:
    print("Không thể tải xuống hình ảnh.")

# URL của hình ảnh
image_url = "https://example.com/image.jpg"

# Đường dẫn và tên file để lưu hình ảnh
file_path = "path/to/save/image.jpg"

# Gọi hàm để lưu hình ảnh từ URL
save_image_from_url(image_url, file_path)

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng requests.get(url, stream=True) để lấy nội dung của hình ảnh từ URL và file.write(response.content) để ghi nội dung đó vào file. Khi chạy code, hình ảnh sẽ được lưu lại với đường dẫn và tên file được chỉ định.

Lưu ý rằng bạn cần cài đặt các thư viện requests và Pillow trước khi chạy mã trên bằng cách sử dụng pip:

pip install requests
pip install Pillow

Hy vọng rằng hướng dẫn này hữu ích cho bạn! Hãy để tôi biết nếu bạn cần thêm thông tin gì.

Để lưu nhiều URL vào một tệp tin văn bản (txt) trong Python, bạn có thể sử dụng hàm write() để ghi từng URL vào tệp tin. Dưới đây là một ví dụ minh họa:

def save_urls_to_txt(urls, file_path):
  with open(file_path, 'w') as file:
    for url in urls:
      file.write(url + '\n')
  print("Đã lưu các URL vào tệp tin thành công!")

# Danh sách các URL cần lưu
url_list = [
  "https://example.com/image1.jpg",
  "https://example.com/image2.jpg",
  "https://example.com/image3.jpg"
]

# Đường dẫn và tên tệp tin để lưu các URL
file_path = "path/to/save/urls.txt"

# Gọi hàm để lưu các URL vào tệp tin
save_urls_to_txt(url_list, file_path)

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng vòng lặp for để duyệt qua danh sách các URL và ghi từng URL vào tệp tin bằng cách sử dụng file.write(url + '\n'). Ký tự '\n' được sử dụng để xuống dòng sau khi ghi mỗi URL để tạo thành các dòng riêng biệt trong tệp tin.

Khi chạy code, các URL sẽ được lưu vào tệp tin với đường dẫn và tên tệp tin được chỉ định.

Hy vọng rằng hướng dẫn này giúp bạn! Nếu bạn có thêm câu hỏi, hãy để tôi biết.

Để tải xuống nhiều hình ảnh từ các liên kết được lưu trong tệp văn bản (txt) và lưu chúng vào một thư mục, bạn có thể sử dụng thư viện requests và thư viện os trong Python. Dưới đây là một ví dụ về cách thực hiện điều đó:

import requests
import os

def download_images_from_txt(file_path, output_folder):
  with open(file_path, 'r') as file:
    lines = file.readlines()
    for line in lines:
      url = line.strip()
      response = requests.get(url, stream=True)
      if response.status_code == 200:
        image_name = url.split('/')[-1]
        save_path = os.path.join(output_folder, image_name)
        with open(save_path, 'wb') as image_file:
          image_file.write(response.content)
          print(f"Đã tải xuống và lưu hình ảnh {image_name} thành công!")
      else:
        print(f"Không thể tải xuống hình ảnh từ URL: {url}")

# Đường dẫn và tên tệp tin chứa các URL
file_path = "path/to/urls.txt"

# Thư mục để lưu các hình ảnh
output_folder = "path/to/output/folder"

# Gọi hàm để tải xuống và lưu các hình ảnh
download_images_from_txt(file_path, output_folder)

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng open(file_path, 'r') để mở tệp tin chứa các URL và readlines() để đọc từng dòng trong tệp. Tiếp theo, chúng ta duyệt qua từng URL và sử dụng thư viện requests để tải xuống hình ảnh từ mỗi URL. Nếu tải xuống thành công, chúng ta sử dụng split('/')[-1] để lấy tên hình ảnh từ URL và os.path.join(output_folder, image_name) để tạo đường dẫn và tên file lưu trữ hình ảnh. Sau đó, chúng ta ghi nội dung của hình ảnh vào file và thông báo thành công. Nếu tải xuống không thành công, chúng ta thông báo lỗi.

Đảm bảo bạn thay đổi file_path thành đường dẫn và tên tệp tin chứa các URL và output_folder thành đường dẫn đến thư mục mà bạn muốn lưu trữ các hình ảnh.

Hy vọng rằng hướng dẫn này hữu ích cho bạn! Hãy để tôi biết nếu bạn cần thêm thông tin gì.

Lỗi UnicodeDecodeError: 'charmap' codec can't decode byte 0x9d in position 1657 xuất hiện khi bạn cố gắng đọc một tệp văn bản có mã hóa không phù hợp với bộ mã hóa được sử dụng trong môi trường của bạn. Điều này có thể xảy ra nếu tệp văn bản chứa các ký tự không thuộc bộ mã hóa charmap (mã hóa mặc định cho Windows).

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể thử sử dụng mã hóa utf-8 khi đọc tệp bằng cách chỉ định tham số encoding='utf-8' khi mở tệp. Dưới đây là một phiên bản cập nhật cho hàm download_images_from_txt:

import requests
import os

def download_images_from_txt(file_path, output_folder):
  with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as file:
    lines = file.readlines()
    for line in lines:
      url = line.strip()
      response = requests.get(url, stream=True)
      if response.status_code == 200:
        image_name = url.split('/')[-1]
        save_path = os.path.join(output_folder, image_name)
        with open(save_path, 'wb') as image_file:
          image_file.write(response.content)
          print(f"Đã tải xuống và lưu hình ảnh {image_name} thành công!")
      else:
        print(f"Không thể tải xuống hình ảnh từ URL: {url}")

# Đường dẫn và tên tệp tin chứa các URL
file_path = "path/to/urls.txt"

# Thư mục để lưu các hình ảnh
output_folder = "path/to/output/folder"

# Gọi hàm để tải xuống và lưu các hình ảnh
download_images_from_txt(file_path, output_folder)

Trong phiên bản cập nhật này, chúng ta đã thêm tham số encoding='utf-8' vào hàm open() khi đọc tệp văn bản. Điều này sẽ giúp Python hiểu và đọc đúng các ký tự trong tệp với mã hóa UTF-8.

Nếu lỗi vẫn tiếp tục xuất hiện, có thể tệp văn bản của bạn không được mã hóa bằng UTF-8. Trong trường hợp này, bạn nên tìm hiểu mã hóa đúng của tệp văn bản và cung cấp mã hóa tương ứng trong hàm open().

Nếu bạn vẫn gặp vấn đề, hãy cung cấp thêm thông tin về loại tệp văn bản và nội dung bên trong để tôi có thể cung cấp hỗ trợ cụ thể hơn.