Sáng nay bạn gái sang nhà chơi bảo là:"Anh ơi, tới tháng rồi, 2 vạch, chậm kinh..." Đó là sóng Wifi nhà Ad, còn nhà bạn thì sao? 🥵

Sáng nay bạn gái sang nhà chơi bảo là:"Anh ơi, tới tháng rồi, 2 vạch, chậm kinh..." Đó là sóng Wifi nhà Ad, còn nhà bạn thì sao? 🥵
0

Câu hỏi từ Group FB:
Sáng nay bạn gái sang nhà chơi bảo là:“Anh ơi, tới tháng rồi, 2 vạch, chậm kinh…”
Đó là sóng Wifi nhà Ad, còn nhà bạn thì sao? :hot_face:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/525816828119213/