Sáng nay bạn gái sang nhà chơi bảo là:"Anh ơi, tới tháng rồi, 2 vạch, chậm kinh..." Đó là sóng Wifi nhà Ad, còn nhà bạn thì sao? 🥵

Câu hỏi từ Group FB:
Sáng nay bạn gái sang nhà chơi bảo là:“Anh ơi, tới tháng rồi, 2 vạch, chậm kinh…”
Đó là sóng Wifi nhà Ad, còn nhà bạn thì sao? :hot_face:
Nguồn: Redirecting...