Remove action flatsome – xóa bỏ bắt buộc cài plugin

Dùng để xóa bỏ chức năng bắt buộc cài plugin khi cài đặt theme:

// remove require install plugin on flatsome
function remove_my_parent_theme_function() {
    remove_action('tgmpa_register', 'flatsome_register_required_plugins');
}
add_action('init', 'remove_my_parent_theme_function');