PRODUCT - Các chức năng dành cho sản phẩm

  1. Change Product Title to in WooCommerce Category Layout - Thay đổi các thẻ title sản phẩm tuỳ thích
  2. Move category description to bottom - Di chuyển mô tả danh mục xuống phía dưới
  3. Remove “Category Archives:” Title - Xoá dòng chữ “Category Archives:”