POST - Các chức năng dành cho bài viết

  1. Post Refesh - Tự động làm mới khi đoc bài viết sau 1200 giây
  2. Move category/post description to bottom - Di chuyển mô tả xuống phía dưới
  3. Infinite scroll for category/post - Tự load thêm bài viết trong danh mục / tag
  4. Post Layout List CSS - Cấu hình layout 5 bài viết (Chỉ dành cho dạng List)
  5. Icon Posted On - Thêm biểu tượng Icon vào mục tác giả / thời gian
  6. Related Post - Bài viết liên quan theo tags, danh mục, mới … mặc định 4
  7. Manage custom post layout priority - Kết hợp Breadrums của Rankmath / Yoast
  8. Add shortcode [day] [month] [year] to title - Thêm shortcode ngày tháng vào tiêu đề
  9. Enable Homepage H1 Title & Hidden Text - Thêm thẻ h1 vào trang chủ và ẩn nó đi