Nội dung đầy đủ cho các tính năng trong vòng lặp lưới

Khi sử dụng plugin Genesis Grid của Bill Erickson nếu bạn muốn hiển thị toàn bộ nội dung cho các Tính năng (các bài đăng rộng), hãy thêm phần sau vào functions.php của chủ đề con của bạn :

/**
 * Use Full Content for Features in Grid Loop
 *
 * @author Bill Erickson
 * @link http://www.billerickson.net/code/full-content-features-in-grid-loop
 *
 * @param string $option
 * @return string $option
 */
function be_full_content_for_features( $option ) {
  if( in_array( 'feature', get_post_class() ) )
		$option = 'full';

	return $option;
}
add_filter( 'genesis_pre_get_option_content_archive', 'be_full_content_for_features' );

// Make sure the content limit isn't set
add_filter( 'genesis_pre_get_option_content_archive_limit', 'sk_no_content_limit' );
function sk_no_content_limit() {
	if( in_array( 'feature', get_post_class() ) ) {
		return '0';
	}
}