Nhiều vòng lặp trong Genesis

Trong bài viết này, tôi chia sẻ mã mẫu của Mẫu trang có thêm một phần mới bên dưới nội dung hiện có. Phần mới hiển thị hai vòng lặp:

  1. ba mục từ portfolio CPT
  2. sáu bài viết thường xuyên được gắn thẻ project

Tạo một tệp có tên page- slug .php trong đó slug là slug của Trang tĩnh của bạn. Trong ví dụ này, tiêu đề Trang là “Danh mục đầu tư và dự án” và slug của nó là “danh mục đầu tư và dự án”. Do đó, mẫu được đặt tên là page-portfolio-and-project.php bên trong thư mục chủ đề con.

Đây là mã PHP cho tệp trên:

add_action( 'genesis_loop', 'sk_do_loop' );
/**
* Outputs a custom loop
*
* @global mixed $paged current page number if paginated
* @return void
*/
function sk_do_loop() {

// Loop 1
$args1 = (array(
'post_type' => 'portfolio',
'posts_per_page' => 3,
'no_found_rows' => true
));

echo '<h2 class="loop-title">Portfolio</h2>';

genesis_custom_loop( $args1 );

// Loop 2
$args2 = (array(
'tag' => 'project',
'posts_per_page' => 6,
'no_found_rows' => true
));

echo '<h2 class="loop-title">Projects</h2>';

genesis_custom_loop( $args2 );
}

genesis();