Nén ảnh tự động

Bạn cũng có thể giảm kích thước của ảnh bằng cách nén ảnh – trong khi vẫn giữ nguyên chất lượng của ảnh.

import PIL
from PIL import Image
from tkinter.filedialog import *

fl=askopenfilenames()
img = Image.open(fl[0])
img.save("output.jpg", "JPEG", optimize = True, quality = 10)

Bạn có thể sử dụng PIL (Thư viện hình ảnh Python) để thao tác với hình ảnh, thêm bộ lọc, làm mờ, làm sắc nét, làm mịn, phát hiện cạnh, nén hình ảnh và thực hiện nhiều thao tác với hình ảnh.