Nâng cấp EXtra Ratings - Tạo đánh giá ngẫu nhiên hàng loạt

Câu hỏi:
Nâng cấp EXtra Ratings - Tạo đánh giá ngẫu nhiên hàng loạt. Đồng bộ với plugin kk Star Rating phiên bản mới nhất.

Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Nâng cấp EXtra Ratings - Tạo đánh giá ngẫu nhiên hàng loạt