Nâng cao độ chính xác tìm kiếm trên theme Flatsome

Trên thực tế khi sử dụng Ajax search trên theme Flatsome gặp tình trạng hiển thị không chính xác đúng theo keyword bạn tìm kiếm, đừng lo lắng, hãy sử dụng đoạn mã này và cho vào file function.php của theme nhé.

// nang cao chat luong tim kiem tren flatsome
function __search_by_title_only( $search, $wp_query )
{
global $wpdb;
if(empty($search)) {
return $search; // skip processing – no search term in query
}
$q = $wp_query->query_vars;
$n = !empty($q[‘exact’]) ? ” : ‘%’;
$search =
$searchand = ”;
foreach ((array)$q[‘search_terms’] as $term) {
$term = esc_sql($wpdb->esc_like($term));
$search .= “{$searchand}($wpdb->posts.post_title LIKE ‘{$n}{$term}{$n}’)”;
$searchand = ‘ AND ‘;
}
if (!empty($search)) {
$search = ” AND ({$search}) “;
if (!is_user_logged_in())
$search .= ” AND ($wpdb->posts.post_password = ”) “;
}
return $search;
}
add_filter(‘posts_search’, ‘__search_by_title_only’, 500, 2);