Một số web/blog học ngoại ngữ có tiện ích kiểu: Từ vựng: bên cạnh có loa 🔈 nhỏ để nghe đọc từ vựng đó ~ có bác nào làm wp ngoại ngữ biết về cái đo chỉ em “key” để em tìm hiểu cách làm với ah ~ em cảm ơn 😅

Một số web/blog học ngoại ngữ có tiện ích kiểu: Từ vựng: bên cạnh có loa 🔈 nhỏ để nghe đọc từ vựng đó ~ có bác nào làm wp ngoại ngữ biết về cái đo chỉ em “key” để em tìm hiểu cách làm với ah ~ em cảm ơn 😅
0

Câu hỏi từ Group FB:
Một số web/blog học ngoại ngữ có tiện ích kiểu:
Từ vựng: bên cạnh có loa :speaker: nhỏ để nghe đọc từ vựng đó ~ có bác nào làm wp ngoại ngữ biết về cái đo chỉ em “key” để em tìm hiểu cách làm với ah ~ em cảm ơn :sweat_smile:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/539789863388576/