Mọi người đã ai cài SMTP trên đây chưa nhỉ? "roundcube webmail" https://ams104.greengeeks.net:2096 Ko biết **SMTP Host là gì?**

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người đã ai cài SMTP trên đây chưa nhỉ? “roundcube webmail” https://ams104.greengeeks.net:2096 Ko biết SMTP Host là gì?
Nguồn: Redirecting...