:) mọi người cho mình hỏi plugin nào chèn qc tự động thay đổi moi khi truy cập hoặc f5 là nó đổi thành mã khác nhỉ . dùng cái AdRotate nó vẫn bắt đầu từ cái số đầu tiên đù đã f5

Câu hỏi từ Group FB:
:slight_smile: mọi người cho mình hỏi plugin nào chèn qc tự động thay đổi moi khi truy cập hoặc f5 là nó đổi thành mã khác nhỉ . dùng cái AdRotate nó vẫn bắt đầu từ cái số đầu tiên đù đã f5
Nguồn: Redirecting...